Yunnan (Chine)

Kunming

Dali

Lijiang

Jinghong

Janshui

Yuanyang